Major Nengsho tau kawm ntawv Nplog, ntawv ntiav, thiab kawm Txiv Xaiv tiav thaum nws hnub nyoog muaj 17 xyoo. Nws pib hais txiv xaiv thiab pib ua tub rog thaum ntawd los mus.  Nws tau mus sawv qab nteeg rau Gen. Vaj Pov tus Tijlaug Paj Vws nyob rau Looj Ceeb thaum nws muaj 24 xyoos.

Nws yog ib tug kws Txiv Xaiv thiab ib tug coj uas kwvtij neejtsa fwm. Yog li ntawd thaum cov nom, cov tswv li Yawg Hlob Vaj Pov, Yawg Hlob Col. Soob Leej Xyooj, Col. Ntsuab Pov Xyooj, Col. Ntxoov Tswb Yaj thiab coob tus neeg tseem ceeb tau tas sim neej, lawv thiaj xaiv nws mus sawv qab nteeg, hais lus rau cov tub cov kiv thiab tsoom kwvtij neejtsa.

Nws yog ib tug neeg muaj kev hlub tsoom Hmoob thiaj muaj lub npe zoo, muaj coob tus kwvtij thiab phoojywg tau muab nws lub npe siav xwb ces lawv ciali tau pojniam. Vim yog leejtwg hais tias nws yog Major Nengsho pab thiab yog phooj ywg xwb ces luag kuj tsis ua nyuab dabtsi.

Niaj hnub no, Major Nengsho yog ib tug laus neeg uas kwvtij neejtsa khaiv nws heev. Nws yog ib tug Kws Xibfwb sab kevcai Hmoob thiab ib tug Txiv Neeb Txiv Yaig. Yuav luag txhua lub weekend (limtiam), nws raug caw mus qab teb rau qaum teb, feem ntau yog mus txhawb koob, txhawb hmoob thiab hais lus txhawb tej tub tej ki txog txoj kawm txuj, kawm ci, thiab kev ua neej.

Summary of Community Services

  • 1962 – 1975 – Ua Tub Rog nyob Royal Lao Army thiab U.S. SGU – Tau Qib Major/Commandant
  • 1979 – 1991 – Ua Tuam Thawj nrhiav keb pab cuam rau cov Hmoob uas poob rau tom qab raws ciam teb ntawm Thaib thiab Lostsuas raws tus Niam Dej Naj Khoom thaum nyob rau Yeej Thojnam Vinai, Tebchaws Thaib.
  • 1996 – 1999 – Ua Tuam Thawj rau Koomhaum Tri-Cities Hmong American nyob Saginaw, Michigan
  • 1992 – Present – Nws ua ib tug Senior Advisory Board rau Xiong United National thiab ntau lub koomhaum tuav tsev neeg Hmoob nyob U.S.A.